Uitgebreide
Quickscan

Meer info over de Quikscan

ASC Advies

Bedrijfskundig Advies - Herstructurering

Ondernemers zijn voortdurend bezig zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Enthousiaste ondernemers zien kansen en breiden hun activiteiten uit. Andere ondervinden de nadelen van de wereld in verandering, en zijn op zoek naar oplossingen. Bedrijven die al langere tijd bestaan zijn soms in zwaar weer terecht gekomen.

  • deskundig op financieel en bedrijfskundig gebied
  • jarenlange ervaring in het begeleiden van ondernemers

Diensten

Advies

ASC Advies spant zich in om zo snel mogelijk, een goed onderbouwd oordeel en advies te verstrekken.

Scan

Inzicht in de financiële ontwikkeling in het verleden en dat doortrekken naar prognoses van de toekomst.

Financieren

Er zijn vele bronnen waaruit krediet kan worden geput, van de traditionele bank, lease tot crowdfunding.

Opdrachtgevers

ASC Advies werkt voor:

  • Bedrijven: advisering op het gebied van bedrijfskundige zaken en financieringen
  • Gemeenten: toetsing van levensvatbaarheid en advisering over de financiële ondersteuning op grond van het BBZ ( Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen )
  • Banken: kredietanalyse en revisie
  • Curatoren en bewindvoerders: financiële analyse en doorstart mogelijkheden

Werkwijze

Op het moment dat ASC Advies wordt ingeschakeld, is dat vaak als de nood in de MKB onderneming hoog is. Er moet snel duidelijkheid komen. Wat is de huidige situatie: bedrijfskundig en financieel? Hoe ziet de toekomst op korte termijn en op middellange termijn er uit? Heeft de onderneming serieuze overlevingskansen? Is het mogelijk om oplossingen te vinden? ASC Advies spant zich in om zo snel mogelijk, een goed onderbouwd oordeel en advies te verstrekken.

Ontvang meer informatie

Wilt u meer informatie en/of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met ASC Advies.

Quick Scan

De naam Quick Scan is eigenlijk niet juist. Dat zou de indruk geven dat met enkele handgrepen een oordeel gegeven zou kunnen worden over een onderneming. Wij vinden dat er juist serieus moet worden gekeken naar de onderneming, de bedrijfsorganisatie, de ondernemer-zelf, de marktkansen, de veranderingsmogelijkheden, en de huidige financiële situatie. En dat kan niet even quick. ASC Advies kan inzicht geven in de financiële ontwikkeling in het verleden en dat doortrekken naar prognoses van de toekomst. Er wordt gebruik gemaakt van dynamische rekenmodellen. De basis voor de analyse is de beschikbare financiële informatie. Toegevoegd worden: recente maatregelen binnen de organisatie, en nieuwe ontwikkelingen in de markt. Nieuwe marketing methodes worden op waarde geschat, nieuwe markten worden betreden. Kostenbesparingen worden berekend. Misschien moet er worden geïnvesteerd in verbeteringen van de bedrijfsvoering om de winstkansen te vergroten. De effecten van wijzigingen worden vervolgens doorgerekend in verschillende scenario’s.

Over ASC Advies

ASC Advies - Aert Schipper

Aert Schipper

Eigenaar

Ik werk nu sinds januari 2011 als ZP-zelfstandig professional in mijn huidige onderneming. Doorgaans alleen, maar af en toe werk ik samen met collega-ZP’ers aan bepaalde trajecten. Dan betreft het complexe projecten: combinatie van sanering van schulden en herfinancieringen. Opdrachtgevers zijn dikwijls ondernemingen in het MKB die hun zaak willen uitbreiden en daarvoor financiering zoeken. Het komt ook voor dat bedrijven in acute geldnood verkeren. Dat beperkt zich niet tot een bepaalde sector. Het kunnen bedrijven zijn in heel verschillende bedrijfstakken, van constructiebedrijven, installateurs, horeca, bouw, fitness, detailhandel, wellness, recreatie, transport, tot productie en verkoop van kleding.

Ook van de kant van de kredietverleners krijg ik regelmatig opdrachten, en dat is wel de andere kant van het verhaal, waar op heel kritische wijze naar de ondernemer wordt gekeken. Voor een grote bank heb ik op interim-basis geruime tijd de her-beoordeling van de lopende zakelijke kredieten uitgevoerd. Niet alleen speelt hier de big-data een belangrijke rol, waarbij de bedrijfscijfers langs de meetlat worden gelegd, maar ook de maatschappelijke rol van de ondernemer: hoe zit die in zijn vel, hoe voert hij zijn bedrijfsbeleid, is dat toekomstbestendig.

Voor een aantal Gemeenten in het Noorden van het land voer ik regelmatig levensvatbaarheidsonderzoeken uit. Dit soort onderzoeken heeft een diepgravend karakter. De ondernemerskwaliteiten en de ondernemersvaardigheden worden serieus onderzocht. De soort producten en diensten worden kritisch beschouwd. De werkwijze in de onderneming wordt geanalyseerd: is dat wel efficiënt en duurzaam. De marketing komt uitgebreid aan de orde. De financiële kant wordt grondig aan de orde gesteld. Vervolgens wordt nog eens opnieuw berekend wat de financiële prognoses zouden zijn, welke winst kan worden verwacht, en kan in de toekomst de nieuwe lening wel weer worden afgelost. Het betreft serieuze onderzoeksrapporten met belangrijke gevolgen voor de ondernemer: go or no go.

Financieren

Bancaire kredietverlening aan MKB ondernemingen is heel anders dan vroeger. Het gaat niet louter om cijfers, maar in veel breder verband worden de omgevingsfactoren en interne/externe werkwijzen beoordeeld. Er zijn vele bronnen waaruit krediet kan worden geput, van de traditionele bank, lease tot crowdfunding. Op de site van de Kamer van Koophandel wordt een flink aantal bij naam genoemd.

BBZ Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

BBZ is een landelijke regeling. De uitvoering wordt gedaan door de Gemeente waarin de ondernemer woonachtig is. Voor levensvatbare ondernemingen, die al een aantal jaren bestaan en tijdelijk in financiële problemen verkeren, maar niet bij de kredietverleners (banken) terecht kunnen. Of waar de bank nog wel de lopende kredieten wil handhaven, maar niet verhogen. Of als de bank het krediet heeft opgezegd. Of als er een dreiging is dat faillissement kan worden aangevraagd. Kernpunt is hier: de onderneming verkeert nu in problemen, maar is ( misschien zijn er eerst enige interne en externe maatregelen nodig ) wel levensvatbaar. Er gelden hier tal van voorwaarden en bijzonderheden, maar het BBZ kan een goede mogelijkheid zijn om oplossingen te vinden voor bedrijven die in acute geldnood verkeren. Maximale hoogte van het BBZ krediet: € 212.000

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Onder auspiciën van de provincie of samenwerking van enkele provincies. Bijvoorbeeld NOM ( Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij ), Ontwikkelingsmaatschappij Oost. Maar ook kleinere fondsen zijn actief: bijvoorbeeld het Incubator Fund van Regio Zwolle.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers, die financiering en coaching biedt voor bedragen tussen de 50.000 en 250.000 euro. Bijvoorbeeld Kredietunie Westerkwartier

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je via een platform geld op bij de crowd: mensen die een (groot of klein) bedrag in jouw onderneming willen investeren. Het gaat bij zakelijke crowdfunding om bedragen vanaf 50.000 euro. Zie verder: www.crowdfunding.nl

Contact

Privacyverklaring

Privacybeleid ASC.Advies, Aert Schipper Consultancy, hierna “ASC”, neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk, in overeenstemming met wet- en regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en met de grootst mogelijke zorg.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door ASC Advies. ASC Advies verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Verantwoordelijke

ASC.Advies, gevestigd te Hoogeveen, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verantwoordelijke

ASC.Advies E-mail: info@ascadvies.nl, telefoon 0618806206.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van uw relatie met ASC, gaan wij als volgt met uw persoonsgegevens om:

Wanneer wij diensten verrichten in opdracht van (semi)overheidsorganisaties of outplacement opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van (bedrijfseconomisch) onderzoek en/of (kandidaat) ondernemersbegeleiding: verwerken wij naast uw persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht en geboortedatum) in voorkomende gevallen ook enkele bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, zoals uw nationaliteit en mogelijk nog andere van deze bijzondere/gevoelige persoonsgegevens. Dit gebeurt alleen daar waar het ter zake dienend is en waar de registratie van dit persoonsgegeven bij het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van (semi)overheidsinstanties onderdeel is van de uitvoering van een (aan ons deels uitbestede) wettelijke taak of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Wanneer u door ons wordt benaderd: verwerken wij uw persoonsgegevens, omdat wij van mening zijn dat we uw belangen kunnen behartigen of omdat uzelf hebt aangegeven dat u met ons in contact zou willen komen. U bepaalt vervolgens welke persoonsgegevens u aan ons verstrekt voor het doel waarvoor wij u hebben gecontacteerd.

Wanneer u ons heeft benaderd: verwerken wij uw persoonsgegevens, omdat uzelf heeft aangegeven dat u met ons in contact wil komen, al dan niet om bepaalde producten en/of diensten af te nemen. De gegevens die wij van u vragen hebben wij noodzakelijkerwijs nodig om onze producten en/of diensten aan u te kunnen leveren. Dit kunnen NAW-gegevens zijn, maar ook contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer. Dit kan noodzakelijk zijn om de producten en/of diensten op een deugdelijke en vakkundige manier aan u te leveren of om vast te stellen dat u diegene bent aan wie wij de producten en/of diensten dienen te leveren. Ook kan het zijn dat wij inlichtingen aan u verstrekken en dan willen wij vooraf uw identiteit verifiëren. Aangezien wij transparant willen zijn en u willen laten zien dat wij uw privacy serieus nemen, kunt u ons te allen tijde vragen welke gegevens wij van u verwerken.

Samenvatting van de verwerkingsgrondslagen

o Het leveren van diensten in opdracht van (semi)overheidsinstanties bij de uitvoering van een (aan ons deels uitbestede) wettelijke taak. Dit in de context van (kandidaat) ondernemersbegeleiding en/of (bedrijfseconomisch) onderzoek in het kader van sociale ondernemersregelingen, waaronder voornamelijk het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), of o Uw toestemming, en uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig, of o Om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u te voldoen of om door u verzochte precontractuele maatregelen te nemen, of o Om te voldoen aan een wettelijke verplichting van ASC of o Een gerechtvaardigd belang van ASC of een derde die geen plaats hoeft te maken voor een belang of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.

Geautomatiseerde besluitvorming

ASC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ASC) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ASC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat er geen vaste termijn kan worden genoemd hoe lang wij bepaalde categorieën (persoons)gegevens bewaren. Het hangt namelijk af van het doel van gegevensverwerking hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard. Het criterium om te bepalen hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard hangt derhalve af van het doel van de gegevensverwerking. Ook kan het zijn dat u de door u gegeven toestemming intrekt, waardoor wij persoonsgegevens ook niet langer mogen bewaren, tenzij daar een rechtmatigheidsgrondslag voor is. Onthoud dat een kopie van deze gegevens kan worden bewaard in back-ups. Daar waar wij persoonsgegevens verwerken in opdracht van (semi)overheidsorganisaties of outplacement opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van (bedrijfseconomisch) onderzoek en/of (kandidaat) ondernemersbegeleiding geldt het volgende; ASC hanteert een termijn van 2 jaar waarin wij de persoonsgegevens bewaren. Na deze periode zijn de gegevens alleen nog beschikbaar voor een beperkt aantal geautoriseerde medewerkers en worden de gegevens alleen nog gebruikt voor historische, statistische of onderzoeksdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

ASC verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst (in overeenstemming) met uzelf of om te voldoen aan de (deels aan ons uitbestede) uitvoering van een wettelijke taak of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en ingehuurde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij indien dat nodig is een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat uw gegevens naar een land buiten de Europese Unie worden verstuurd. Wanneer dit het geval is, neemt dat bedrijf passende maatregelen die qua niveau minimaal gelijk zijn alsof de verwerking in de Europese Unie had plaatsgevonden. ASC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ASC neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verlangen dit ook van derden die wij inschakelen en die uw gegevens verwerken. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ASC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Cookies

ASC gebruikt geen cookies om u te herkennen als u onze website weer bezoekt. Cookies zijn stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen door uw browser. Meer informatie over Google Analytics en Google AdWords Google Analytics: Deze functie geeft ons informatie over het gebruik van onze websites, waaronder het bekijken van pagina’s, de bron van het bezoek, en de tijd doorgebracht op onze websites. Deze informatie wordt geanonimiseerd en gepresenteerd in de vorm van statistieken en kunnen niet worden herleid naar de gebruiker. Met Google Analytics kunnen wij zien welke content populair is op onze websites zodat wij gebruikers beter kunnen voorzien van nuttige informatie.

Vragen?

U kunt uw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens melden via het e-mailadres info@ascadvies.nl . ASC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Publicatie, inwerkingtreding en wijzigingen

De datum van publicatie geldt als datum van inwerkingtreding. ASC behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen. Wanneer de nieuwe verklaring dan is gepubliceerd, treedt deze vanaf dat moment tevens in werking. Publicatiedatum en datum inwerkingtreding: 01-01-2019.